Политика по качеството

Политиката на „СИБЕЛА“ ООД е насочена към постигане на високо качество в търговията с лагери от водещи производители, което изисква висока отговорност, безупречна коректност и персонална ангажираност при осигуряване на своевременното изпълнение на поръчките, съгласно договорените условия при пълно удовлетворяване на изискванията на клиентите.

За реализирането на тази политика, през 2004 година е разработена, внедрена и се поддържа „Система за управление на качеството“, съответствуваща на международния стандарт ISO 9001:2015. Тя обхваща всички дейности, включени в закупуването и търговията с лагери и свързаните с това процеси по договаряне, възлагане на доставки, подготовка на документи, осигуряване на транспорт, приемане в склада, съхраняване и експедиране, както и спомагателните процеси по управление на документооборота, анализ и планиране на дейността.

Ефективността на „Системата за управление на качеството“ на „СИБЕЛА“ ООД е обект на непрекъснати анализи и усъвършенствания, с цел да се поддържа съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.

Ръководството на фирмата осигурява условия за стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството.

В „СИБЕЛА“ ООД работят високо квалифицирани и подготвени специалисти, за които  фирмената етика, престижът на фирмата, грижата за клиентите, оперативността и изпълнителността са най-важните елементи в  професионалното им поведение.  Независимо от високия образователен ценз – всички са с инженерно или икономическо образование –  те нерекъснато повишават квалификацията си чрез специализирани курсове и семинари, запознаване с новостите при нашите доставчици и други водещи производители. Те са професионалистите, които представят в най-добра светлина качествата на доставчиците  и насочват клиентите към продуктите им, без да използват нелоялни търговски практики.

Основните цели, които колективът на „СИБЕЛА“ ООД си поставя за ефективното провеждане на политиката по качество, са:

Споделяне